Deklaracja Polityki Erasmusa / Erasmus Policy Statement 2014-2020

Strategia międzynarodowa PWSZ im. Witelona w Legnicy skupia się na realizacji projektów, przedsięwzięć, wymianie studentów i pracowników w oparciu o system kształcenia i rozwój badawczy pomiędzy Państwami Wspólnotowymi. Uczelnia działa zgodnie założeniami Deklaracji Bolońskiej. Od początku swego istnienia prowadzi intensywne działania, której celem jest otwarcie uczelni na kontakty z zagranicą. Wysiłki te zaowocowały nawiązaniem współpracy i szerokiej wymiany z licznymi uczelniami europejskimi. Uczelnia przy wyborze partnerów zagranicznych kieruje się możliwością wymiany studentów i pracowników, organizacji wspólnych konferencji, seminariów, sympozjów a także projektów. Obszar geograficzny nie ma znaczenia, umowy i porozumienia są podpisywane z różnymi krajami m.in.: Belgią, Bułgarią, Danią, Portugalią, Rumunią, Litwą, Hiszpanią, Niemcami, Słowacją, Grecją i Turcją. Istotne dla uczelni jest pozyskiwanie partnerów z różnych obszarów geograficznych aby współpraca była zróżnicowana i dała szersze możliwości realizacji np. wspólnych projektów.

Grupą docelową są studenci I i II stopnia studiów oraz pracownicy wszystkich wydziałów/ działów.


Cele strategii międzynarodowej koncentrują się na:

-rozwinięciu międzynarodowej wymiany–transfer wiedzy, know-how, przedsięwzięcia, innowacje,

-uelastycznianiu i zwiększaniu atrakcyjności kształcenia, które pozwalać będzie na podejmowanie edukacji większej liczbie studentów zagranicznych,

-zintensyfikowaniu wymiany kadry i studentów,

-realizacji wspólnych projektów międzynarodowych i programów badawczych,

-promowaniu międzynarodowej aktywności i osiągnięć pracowników,

-rozwijaniu studiów obcojęzycznych z udziałem partnerów zagranicznych,

-działaniu na rzecz podwójnego dyplomu z wybranymi uczelniami zagranicznymi.


Udział PWSZ im. Witelona w Legnicy w Programie Erasmus będzie miał wpływ na:

-rozszerzenie współpracy międzynarodowej w zakresie wymiany studentów i pracowników,

-promowanie międzynarodowej aktywności i osiągnięć studentów i pracowników,

-rozwianie oferty edukacyjnej w języku angielskim na wszystkich poziomach,

-realizację wspólnych przedsięwzięć z uczelniami zagranicznymi np. podwójny dyplom,

-organizacja na uczelni międzynarodowych spotkań: International Students Week oraz International Staff Week,

-stałe zwiększanie liczby profesorów zagranicznych z włączeniem ich także w realizacje projektów i programów realizowanych przez uczelnię,

-uruchomienie strony internetowej dla studentów krajowych jak zagranicznych gdzie będzie można nabyć nowe kompetencje, np. nauka języka obcego, uzyskać pomoc w każdej dziedzinie,

-stworzenie stowarzyszenia skupiającego studentów naszej uczelni i studentów zagranicznych, którego celem będzie organizacja czasu wolnego, spotkań, wyjazdów, oraz integracji studentów,

-atrakcyjność studiowania w PWSZ im. Witelona w Legnicy gdzie student będzie miał możliwość wyjazdu na studia lub staż zagraniczny,

-organizowanie cyklicznych spotkań z udziałem studentów zagranicznych dla studentów zainteresowanych wyjazdem na studia, głównym celem będzie przedstawienie uczelni zagranicznej dla studenta, pokazania różnic kulturowych.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

The major focus of the international strategy applied by The Witelon State University of Applied Sciences in Legnica is on the implementation of projects and undertakings,the exchange of students and staff between EU Member States, based on the system of education and research development. The University acts in accordance with the assumptions of The Bologna Declaration on the European Space for Higher Education. Since its establishment, it has been engaging in activities aimed at the development of relations with foreign institutions. As a result, it currently cooperates and conducts exchange programmes with a number of European universities. While choosing a partner, The Witelon State University of Applied Sciences in Legnica takes into account the potential for mutual student and staff exchange as well as joint organization of conferences, seminars, symposia or projects. It does not attach much weight to the geographical location of its partners, and so far agreements have been signed with Belgian, Bulgarian, Danish, Portuguese, Romanian, Lithuanian, Spanish, German, Slovakian, Greek and Turkish universities. An initiation of relations with universities located in different geographical areas is essential since it opens opportunities for a more varied and broader cooperation.

First and second cycle students as well as all staff constitute the target group
of the international strategy applied by the University.


The main aims of this strategy include the following:
-
the development of international exchange, the transfer of knowledge and know-how, innovation, joint undertakings,
-
the increase of flexibility and attractiveness of the educational process, which will enable more foreign students to take up studies at the University,
-
the intensification of staff and student exchange,
-
the implementation of joint international projects and research programmes,
-
the promotion of international activity and achievements of the staff,
- the development of courses conducted in foreign languages, in cooperation with foreign partners,
- working towards the establishment of courses in cooperation with selected partners, where the graduates would obtain a diploma issued jointly by both institutions.

The participation of The Witelon State University of Applied Sciences in Legnica in the Erasmus Programme will result in:

- the expansion of international cooperation in the field of student and staff exchange,
- the promotion of international activities and achievements of the students and staff,
- the development of the educational offer in English on all levels,
- the implementation of joint undertakings carried out in cooperation with foreign universities, such as the joint diploma programme,
-the organization of international events, such as International Students Week or International Staff Week by The Witelon State University of Applied Sciences in Legnica
-a steady increase in the number of foreign professors at The Witelon State University of Applied Sciences in Legnica, and their involvement in the projects and programmes implemented by the University,
-the establishment of a society incorporating both Polish and foreign students, whose aim would be to organise a variety of free time activities for them, such as meeting, trips or social events,
-the establishment of an Internet website for Polish and foreign students, where
new skills could be acquired, such as foreign language skills,
-the increase of the attractiveness of the educational offer of The Witelon State University of Applied Sciences in Legnica, with the students being able to benefit from the international study and training programme,
-
the organisation of regular meetings with foreign students for their Polish peers interested in participating in the exchange programme when they would be familiarised with the structure of the receiving institution and the cultural differences between Poland and the foreign country of their choice.