Pracownicy - wyjazd w celu szkoleniowym w ramach Programu Erasmus+

 

Oferta wyjazdu dla pracownika niebędącego nauczycielem akademickim na szkolenie za granicę w ramach programu Erasmus+
w roku akademickim 2019/2020


- wyjazd na 5 dni roboczych do uczelni partnerskich lub firmy / przedsiębiorstwa w celu szkoleniowym tj.podnoszenie umiejętności i kompetencji właściwych dla stanowiska pracy,

- osoby zainteresowane wyjazdem zobowiązane są do przedłożenia kompletu dokumentów do Prorektora ds. Nauki i Wspólpracy z Zagranicą tj:

a) podania o wyjazd, zaakceptowanego przez Dziekana Wydziału lub Kierownika Działu,

b) porozumienie o programie szkolenia - podpisany przez uczelnię zagraniczną/ firmę/ przedsiębiorstwo i PWSZ im. Witelona w Legnicy

- dokumenty należy złożyć do: 30 listopada 2019 r.

- wyjazd w ramach programu Erasmus+ reguluje obowiazujące zarządzenie Rektora PWSZ im. Witelona w Legnicy

- dokumenty do pobrania

- zasady finansowania wyjazdu

- wysokość dofinansowania przedstawia tabela poniżej:

Kraje należące do danej grupy Dzienna stawka stypendium
I grupa
Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania

180 Euro

II grupa
Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy

160 Euro

III grupa
Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, FYROM (była republika Jugosławii i Macedonii), Litwa, Łotwa, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry, Polska

             140 Euro